NOVINKY

arr3

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 8 259 Kč
skladem
naše cena 6 239 Kč
skladem
naše cena 6 711 Kč
skladem

KONTAKTY

ENKO
Blatnice p.Sv.A. 28
69671 Blatnice
tel: +420 606 518 058
obchod@enkoshop.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 10 409 Kč
skladem
naše cena 11 339 Kč
skladem
naše cena 11 039 Kč
skladem

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 38% Strašně moc 30% Nemnoho 16% Vůbec 16%

» Obchodní pomínky
Obchodní podmínky prodeje zboží pro běžné zákazníky

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
•    prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
•    kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
•    specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
•    množství požadovaných kusů produktů
•    vybraný způsob platby
•    požadovaný termín dodání zboží
•    adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání
Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

2. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:
•    ověření objednávky
•    volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
•    případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proformafakturu).

Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.
3.1 Na adresu dodání s dobírkou
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.
3.2 Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.
Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.
3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího
Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.
3.4. Naší vlastní dopravou dle cen níže.
3.5. Místo plnění
Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 50.000,- Kč.
3.6. Převzetí zboží
Po převzetí zboží řádně zkontrolujte že zásilka obsahuje: objednané zboží včetně barevného provedení a všech součástí, návod, záruční list, fakturu či jiný doklad o zaplacení. Pokud bude některá z těchto náležitostí chybět, opět nám to prosím bezodkladně nahlaste. Zejména zkontrolujte všechny součásti zboží, návod a záruční list. Nemůžeme uznat neúplnost zásilky po delší době od převzetí. Termínem bezodkladného oznámení o chybějícím příslušenství se rozumí řád minut či několika málo hodin, nikoliv dnů. Chybějící součásti nelze hlásit až následující den či dny po převzetí.Objednatel je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho dodání. Dodavatel dodává zboží v originálních přepravních obalech výrobců. Objednatel současně se zbožím obdrží daňový doklad a případně též záruční list, který je umístěn ve zboží nebo pod ochranným obalem zboží nebo v průhledné obálce na obalu zboží. V případě, že si objednatel vyžádá záruční list a zboží jej obsahuje, dodavatel mu je zašle poštou.Veškeré vady zboží jím zjištěné při prohlídce zboží musí být popsány na přepravním(tištěná objednávka), nebo na dodacím listu. Objednatel bere na vědomí, že jinak svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že zboží převzal zcela nepoškozené a bez vad. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu přepravního(tištěná objednávka), nebo dodací listu, nebude brán zřetel. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží objednatelem.

4. Dopravné

DHL/PPL a FOFR

Doprava ZDARMA u vybraných produktů, kde je to zřetelně vyznačeno,

jinak platí 

DROBNÉ ZÁSILKY DO 15 KG:
- Doporučená zásilka (do 2 kg)          95,- Kč  (s DPH)
- Doporučená zásilka (od 2-10 kg)   199,- Kč  (s DPH)

- Dobírka                                          + 30,- Kč  (s DPH)

Tabulka cen dopravného naší vlastní dopravy.

DROBNÉ ZÁSILKY DO 15 KG:
- Doporučená zásilka (do 2 kg)        165,- Kč  (s DPH)
- Doporučená zásilka (od 2-10 kg)   199,- Kč  (s DPH)

NADMĚRNÉ ZBOŽÍ: 
- Zásilka do   25 kg                            299,- Kč  (s DPH)
- Zásilka do   49 kg                            399,- Kč  (s DPH)
- Zásilka do   99 kg                            499,- Kč  (s DPH)
- Zásilka do 300 kg                            700,- Kč  (s DPH)
- Zásilka Kotle s podávačem          1 000,- Kč  (s DPH)

Při kombinované zásilce individuální ceny dopravy
K ceně je připočtena příslušná DPH.

5. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 1000,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:
•    smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
•    smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
•    smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
•    další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má dodavatel (prodávající) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.
Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

7. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

8. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.
Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

9. Vrácení zboží do 14 dnů dle § 53 odst. 7 obč. zák.

Je.li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (kupující) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, dále jen O.Z. právo  odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů.

Pokud se spotřebitel takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Zboží je třeba doručit výhradně na adresu: enkoshop.cz, Blatnice p.Sv.A. 28, 69671 Blatnice, informace na tel.: 606 518 058. Zboží zasílejte bez dobírky, nepište ani nic nelepte na původní obal, je vhodné malé spotřebiče zabalit do papíru a rozhodně zboží pojistěte.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle dle § 53 odst. 7 O.Z., má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 O.Z. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):
a) odborné posouzení stavu zboží: 200,- Kč až 3000,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 200,- Kč až 1800,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 400,- Kč až 1900,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 200,- Kč až 1500,- Kč.

Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně.

Reklamační protokol ke stažení ZDE.

Záruční podmínky

Záruční podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu enkoshop.cz, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.
Při prodeji obdrží zákazník fakturu na toto zboží, záruční list a návod k použití. Svým podpisem dodacího listu zákazník zboží přejímá a zároveň potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Zboží lze převzít osobně od prodávajícího nebo od dopravce, který ho doručí na základě zákazníkovy objednávky.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky
 Jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy. U každého zboží je záruční lhůta uvedena na dodacím nebo záručním listu. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list. V tomto dokumentu je pak uvedeno jak nové, tak původní výrobní číslo a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

b) Uplatnění záruky 
 Jednotliví výrobci zboží prodávaného v internetovém obchodě enkoshop.cz svěřili záruční opravy na základě smluv a licencí autorizovaným servisním střediskům. Zákazník tak má možnost zvolit si autorizované středisko, které mu vyhovuje (např. z důvodu blízké vzdálenosti od jeho místa bydliště), a v něm uplatnit reklamaci. Seznam středisek spolupracujících s daným výrobcem a jejich adresy jsou z pravidla uvedeny jako příloha záručního listu a také v popisu výrobků na stránkách internetového obchodu enkoshop.cz. (Jeden servis má většinou licence na opravy výrobků několika různých značek.) Zákazník také může požádat prodávajícího o informace o servisech, na které se může se svou reklamací obrátit.

c) Zánik záruky
 Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli:
•    výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
•    byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku 
výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou
•    výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
•    výrobek byl poškozen působením živlů
•    výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
•    výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě enkoshop.cz , včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.

4. Práva a povinnosti zákazníka

Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě enkoshop.cz , má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl.
Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození.
Zákazník (odběratel) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce (obchodníka, který vyhotovil fakturu) o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 1. 10 2017. Provozovatel internetového obchodu enkoshop.cz. si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.

NzJkMmY1Z